Årlig granskningskonferens och årsrapport

Den 22 maj anordnade EU-kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll, Regulatory Scrutiny Board (RSB), sin sjätte årliga granskningskonferens i Bryssel. Utgångspunkten för presentationer och diskussioner var årsrapporten för verksamheten 2023, som hade granskning av lagförslags påverkan på konkurrenskraft respektive konsumenter som särskilda fördjupningsområden.

Det konstaterades bland annat att det inte går att dra några tydliga slutsatser om förändringar i kvaliteten på EU-kommissionens konsekvensutredningar eller utvärderingar gentemot föregående år och att det finns många utmaningar för såväl regelgivare som granskare.

Olika definitioner och aspekter av konkurrenskraft är en sådan utmaning. Det framfördes att EU-kommissionens definition – och RSB:s granskning – av den nya s.k. konkurrenskraftskontrollen behöver vara konsekvent.

En annan utmaning är den allt ökande användningen av delegerade och genomförandeakter för att lösa upp knutar i förhandlingar. Avsaknaden av konsekvensutredningar i dessa fall gör att svårigheter skjuts på framtiden och tenderar att bli ännu större.

Ytterligare utmaningar som belystes var svårigheter med insamling av data och att värdera kostnader och – inte minst – nyttor. Bättre data från medlemsstaterna efterfrågades, då det ibland helt saknas data på vissa områden eller från vissa medlemsstater.

Behovet av analyser och granskningar genom hela policycykeln underströks. Europaparlamentet och rådet uppmanades att uppfylla sina åtaganden i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning från 2016 att genomföra konsekvensutredningar till betydande ändringsförslag i förhandlingar. Vikten av att analysera den samlade regelbördan lyftes och det framfördes förslag om att tillhandahålla incitament för att främja såväl utvärdering som granskning av utvärderingar.

Program, presentationer och bilder från konferensen

RSB:s årsrapport 2023