Delvis dåligt belysta effekter av miljöprövningsförslag

Regelrådet har granskat konsekvensutredningen i betänkandet ”Om prövning och omprövning” (SOU 2022:33). Förslaget handlar bland annat om ändringar i hur prövning ska gå till när till exempel ett företag ansöker om att få ett nytt eller ändrat tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Regelrådet finner att konsekvensutredningen i några avseenden håller tillräcklig kvalitet men det är inte tillräckligt tydligt hur många och hur stora företag som berörs av förslaget.

Läs mer