Förenklingsråd och Implementeringsråd inrättas

Förenklingsråd
Regeringen beslutade under våren att inrätta ett förenklingsråd. Syftet med rådets arbete är att minska företagens regelbörda, administrativa kostnader och andra fullgörandekostnader som uppstår för företagen till följd av regler. Rådet har inrättats som ett särskilt beslutsorgan vid Tillväxtverket.

Förenklingsrådet ska identifiera områden som är av särskilt intresse för näringslivet från ett förenklingsperspektiv och ska lämna välmotiverade, konkreta och genomarbetade förslag på förenklingsåtgärder till regeringen. Rådet kan lämna förslag på både förenklingar av nuvarande regler och andra förenklingsåtgärder som gör det lättare för företag att följa befintligt regelverk.

Regeringen har beslutat att utse Kristina Alsér till ordförande i Förenklingsrådet. Christer Östlund och Erik Östman utses till ledamöter och Andrea Femrell till ersättare.

Nytt Förenklingsråd ska minska företagens regelbörda – Regeringen.se

Regeringen utser ordförande och ledamöter för Förenklingsrådet – Regeringen.se

Implementeringsråd
Regeringen har även beslutat om ett implementeringsråd för genomförande av EU-rättsakter med konsekvenser för företag i Sverige. Rådet ska även ta fram underlag med analyser av frågor i kommande EU-rättsakter av särskilt intresse för företag i Sverige.

Implementeringsrådet inrättas som en kommitté som ska bistå regeringen i arbetet med att stärka svenska företags konkurrenskraft. Genom att komma in tidigt i processen finns större möjligheter för Sverige att påverka regelverkens utformning och därmed också möjlighet att påverka regelbördor, administrativa kostnader och andra fullgörandekostnader för företag som följer av skyldigheter enligt kommande EU-rättsakter. Implementeringsrådets arbete ska utgå ifrån ett företagsperspektiv.

Implementeringsrådet ska bestå av en ordförande och högst åtta ledamöter, varav en vice ordförande. Rådets ordförande och ledamöter ska bland annat utgöras av personer från näringslivet, men kan även omfatta personer från akademin eller personer med annan lämplig kompetens. I rådet ska det bland annat ingå personer med särskild erfarenhet av reglers effekter för företag.

Regeringens nya implementeringsråd ska stärka svensk konkurrenskraft – Regeringen.se