RegWatchEuropes yttrande över EU-kommissionens meddelande om bättre lagstiftning

Den 29 april antog EU-kommissionen ett meddelande om bättre lagstiftning, som bland annat innehåller följande:

– Kommissionen avser göra sammanfattningarna av konsekvensutredningar som åtföljer lagförslag mer tillgängliga och attraktiva för en bredare krets och säkerställa att de bakomliggande motiven till aktuella rättsakter tydligt framgår.

– Samrådsprocessen ska förbättras ytterligare, bland annat genom färre breda öppna konsultationer och fler riktade konsultationer, med bättre utformade enkäter. Have Your Say-portalen ska förbättras och marknadsföras ytterligare.

– Principen ”en-in-en-ut” (One-In-One-Out, OIOO), som innebär att kostnaden för varje ny införd rättsakt ska kompenseras med borttagande av motsvarande kostnader inom samma policyområde, ska börja tillämpas redan andra hälften av 2021. Hur detta fungerar kommer att redovisas i ”Annual Burden Survey”.

– En mer systematisk tillämpning av SME-tester ska genomföras

– Medlemsstater uppmanas att rapportera eventuell överimplementering i genomförandet av EU-lagstiftning samt att återkoppla om kostnader och nyttor med specifika rättsakter efter att de implementeras, att användas för senare utvärderingar och revideringar.

– Mot bakgrund av en-in-en-ut-principen ska utvärderingar jämföra de initialt uppskattade kostnaderna och nyttorna mot de faktiska resultaten.

– Det ska bättre särskiljas mellan genomföranderapporter och utvärderingsrapporter.

– Utvärderingar ska i större utsträckning fokusera på hela policyområden snarare än enskilda rättsakter och hänsyn tas till de samlade effekterna, eventuella överlappningar och inkonsekvenser.

– Alla konsekvensutrednings-, samråds- och utvärderingsprocesser ska uttryckligen omfatta miljö- och digitaliseringsaspekter genom principerna ”do no significant harm” och ”digital by default”.

RegWatchEurope (RWE), där Regelrådet ingår, har yttrat sig över kommissionens meddelande. I yttrandet tillstyrker RWE flertalet av kommissionens förslag. På vissa områden vill emellertid RWE gå lite längre. Det gäller exempelvis att kommissionen endast åtar sig att fullt ut kompensera administrativa kostnader inom ramen för OIOO och att endast överväga hur andra kostnader ska kunna kompenseras. RWE anser att åtagandet om full kompensation bör omfatta även andra fullgörandekostnader, oavsett om det är engångskostnader eller årliga, eftersom dessa ofta är mer betungande än administrativa kostnader. RWE vill även uppmana medlemsstaterna att i större utsträckning genomföra nationella konsekvensutredningar till EU-förslag. RWE vill också se ett ännu större mandat för nämnden för lagstiftningskontroll, (Regulatory Scrutiny Board, RSB), framför allt beträffande möjligheten att granska kommissionens beslut om huruvida en konsekvensutredning ska genomföras.

Läs hela dokumentet här (endast engelska) (pdf)

Kommissionens pressmeddelande mm

Läs RegWatchEuropes yttrande (pdf)