Oberoende granskning av EU-s regelgivning

Om kring hälften av all lagstiftning som företag måste följa har sin grund i EU-beslut. Därför är det viktigt att EU-lagstiftningen inte belastar näringslivet med högre kostnader än nödvändigt. År 2006 inrättade EU-kommissionen ett handlings- och åtgärdsprogram för att minska de administrativa kostnaderna för företag. Programmet löper ut år 2012. Med anledning av det har Regelrådet tillsammans med sina europeiska systerorganisationer i en skrivelse till EU:s instutioner lämnat förslag på hur regelförenklingsarbetet bör bedrivas.

The End of the Commission’s Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union – What comes next?