Regelbördorna ska minska genom EU-kommissionens lagstiftningsinitiativ

Den 12 september publicerade EU-kommissionen sin årliga rapport om regelkostnader till följd av ny EU-lagstiftning, Annual Burden Survey. Enligt denna kommer de administrativa kostnaderna minska med totalt 7,3 miljarder euro årligen.

Beräkningarna är baserade på konsekvensanalyser till de totalt 52 lagstiftningsinitiativ som antogs av EU-kommissionen 2022 och som omfattas av principen ”en in, en ut” (one in, one out, OIOO). Principen innebär att kostnader som följer av nya lagstiftningsförslag ska kompenseras med motsvarande besparingar.

Av de sex prioriterade områdena i kommissionens arbetsprogram för 2022 var det endast på området om den gröna given, som omfattar 15 lagstiftningsförslag, som målsättningen inte uppnåddes. Störst kostnadsminskningar stod digitaliseringsområdet, som omfattar 13 lagstiftningsförslag, för.

Regelrådet konstaterar att OIOO-principen medfört ökat fokus på att kvantifiera kostnader och nyttor, vilket är positivt, men menar samtidigt att det kan finnas anledning att närmare granska siffrorna.

Läs rapporten här