Regelrådet överlämnar årsrapport för år 2012 till näringsminister Annie Lööf

Statistiken för år 2012 liknar den för år 2011, dock har den omfördelats mellan myndigheter och departement. Under året har 74 procent av remitterade förslag tillstyrkts medan 42 procent av tillhörande konsekvensutredningar bedömts som godtagbara av Regelrådet. De kvalitetsskillnader som tidigare har konstaterats mellan myndigheters och departements konsekvensutredningar har dock ökat.

I rapporten föreslår rådet ett flertal åtgärder för bättre kvalitet på konsekvensutredningarna. Det handlar både om engagemang och om prioritering från regelgivarnas sida, särskilt från ledningshåll. Tid och resurser måste avsättas för arbetet med konsekvensutredningar. Utbildning i ämnet är också viktigt. Regelrådet har under året genomfört fler utbildningar, myndighetsbesök och stödinsatser än tidigare. Förhoppningsvis kan dessa aktiviteter på sikt leda till en högre kvalitetsnivå på konsekvensutredningarna.

Här presenteras även de projekt Regelrådet genomfört under året, bl.a. en rapport om gold-plating, en utredning om gränsvärden för konsekvensutredningar och en exempelsamling över bra konsekvensutredningar.

Läs rapporten i sin helhet.

Svenska Dagbladet kommenterar resultatet i årsrapporten här.