Regelrådets årsrapport 2017

Idag har Regelrådet lämnat sin årsrapport för 2017 till Näringsdepartementet. I rapporten framgår att resultatet för konsekvensutredningarnas kvalitet varierar mycket mellan olika regelgivare.

Regelrådets statistik visar att fyra av fem konsekvensutredningar från förvaltningsmyndigheter uppfyllde kraven. För konsekvensutredningar som remitterades från Regeringskansliet uppfyllde drygt en av tre kraven. Regelrådet framför i sina sammanfattande reflektioner att man ser en positiv utveckling hos förvaltningsmyndigheter, sett till det sammantagna resultatet, men att resultatet för konsekvensutredningar som remitteras från Regeringskansliet fortfarande är påfallande lågt.

För att förbättra konsekvensutredningarnas kvalitet framför Regelrådet att det är viktigt att konsekvensutredningsarbetet prioriteras och att ett engagemang för dessa frågor finns hos samtliga departement och myndigheter. Regelrådet framför även att en granskning av konsekvensutredningarnas kvalitet i ett tidigare skede skulle ge förutsättningar för förslagsställare att komplettera konsekvensutredningarna innan de skickas ut på extern remiss.

Regelrådets årsrapport 2017 

Regelrådets årsrapport 2017 tillgänglighetsanpassad