RegWatchEurope workshop om innovation och lagstiftning del II

Den 28 september anordnade RegWatchEurope en uppföljning av det seminarium om innovation och lagstiftning som hölls den 7 juni. Medan det förra seminariet hade ett mer teoretiskt och övergripande perspektiv, hade detta en mer praktisk ansats, med fokus på bedömningar, slutsatser, metodik och granskningar av konkreta fall.

Norska Regelrådet presenterade ett fall om kortbetalning i samband med laddning av elbilar och ett fall om drönare. Svenska Regelrådet presenterade överväganden kring det ändrade radioutrustningsdirektivet. Tyska Regelrådet presenterade utvecklandet av en nationell donationsapp.

Även praktisk metodik och frågor för bedömning och granskning av innovationsaspekter diskuterades. Tyska Regelrådet presenterade en metod för bedömning av regelverks digitaliserbarhet. Det fördes vidare diskussioner kring den studie som genomförts på uppdrag av EU-kommissionen som bland annat undersöker i vilken utsträckning EU-kommissionens metod för bedömning av innovationsrelaterade aspekter använts i utarbetandet av lagförslag och hur uppskattning av relaterade kostnader och nyttor beräknats. På workshopen diskuterades även de rättsakter som beskrivs i närmare detalj. Det rör områdena för transporttjänster, läkemedel, information från offentlig sektor och rening av avloppsvatten.

Det konstaterades att det finns många olika aspekter av – och kriterier för – innovation och att inte är lätt att bedöma eller kvantifiera lagstiftningens effekter på innovation, varken på kort eller lång sikt. Det finns vidare sällan entydiga slutsatser som kan dras från befintliga studier eller enskilda regelverk och det finns därför ett klart behov av vidareutveckling av metoder och fortsatt erfarenhetsutbyte på området.