Riksrevisionens rapport ”Att hantera ett komplicerat skattesystem”

Granskingsrapport från RiksrevisionenRiksrevisionen har granskat Skatteverket och regeringens arbete för att hantera några delar av det svenska skattesystemet. Resultatet av granskningen redovisas i en granskningsrapport. Det övergripande syftet är att granska effektiviteten i de delar av Skatteverket som ska tydliggöra för företag hur de ska agera för att leva upp till sina skatteåtagande samt om regeringen har gett Skatteverket goda förutsättningar för detta arbete. Den innehåller slutsatser och rekommendationer till Skatteverket och regeringen. I kapitel 6, regeringens förenklingsarbete, redovisas bl. a. statistik från Regelrådets årsrapport och yttranden.

Rapporten ”Att hantera ett komplicerat skattesystem”