Särskilt yttrande över Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)

Regelrådet välkomnar utredningens förslag och delar uppfattningen att konsekvensutredningsarbetet behöver en översyn. Rådet har till exempel sedan lång tid tillbaka betonat att tillräckligt med tid och resurser behöver avsättas för konsekvensutred­ningsarbetet och även att det behöver påbörjas i god tid. Tydliga och väl genomarbetade konsekvensutredningar gör det möjligt för den som ansvarar för förslaget eller ska fatta beslut om det att se och ta hänsyn till hur förslaget påverkar företagen inför fortsatt arbete med regelutformning och beslutsfattande. Regelrådet anser således att en allmän uppgradering av konsekvensutredningsarbetet, med fokus på ökad professionalisering och kvalitet, är angelägen.

Regelrådet begränsar sina synpunkter i detta särskilda yttrande till de förslag i utredningen som har beröring med rådets verksamhet. I enlighet med Regelrådets uppdrag besvaras remissen parallellt med ett separat yttrande över konsekvensutredningens kvalitet rörande de författningsförslag som presenteras i utredningen, med diarienummer RR 2021-303.

Särskilt yttrande i sin helhet

Separat yttrande över konsekvensutredningens kvalitet