Tydliggörande med anledning av publicering i Sveriges Radio

Med anledning av Sveriges Radios publicering idag med rubriken Alliansens budget sågas av Regelrådet önskar Regelrådet göra följande förtydligande kring rådets uppdrag och yttrande i ärendet.

Regelrådets uppdrag handlar dels om att granska utformningen av författningsförslag för att se om syftet uppnås på ett enkelt sätt och till en relativt sett låg administrativ kostnad för företag. Regelrådet tar inte ställning till förslaget i sak eller ifrågasätter dess politiska syfte. Regelrådet ska också se om förslagets samtliga effekter för företag beskrivits och beräknats tillräckligt i en konsekvensutredning.

Regelrådet har alltså inte yttrat sig över regeringens budgetproposition i sak. Regelrådets kritik utgår i yttrandet över promemorian Vissa skattefrågor inför budgetproposition för 2015, ifrån brister i konsekvensutredningen vad gäller beskrivningar och beräkningar av administrativa och andra ekonomiska effekter som förslagen i promemorian kan få för de företag som berörs.

Regelrådet anger i sitt yttrande att förändringar i tidsåtgång och administrativa kostnader inte har kvantifierats för något av förslagen i promemorian. Regelrådet avstyrker förslaget med anledning av att de administrativa kostnaderna är ofullständigt beskrivna. Regelrådet anser också att konsekvensutredningen är bristfällig. Detta då det varken framgår hur många företag som berörs av förslagen eller någon storleksmässig beskrivning av dessa. Det saknas i princip även uppgifter och beräkningar som gör det möjligt för Regelrådet att bedöma hur företagens andra kostnader kan komma att påverkas av förslagen. Det finns inte heller någon beskrivning av övriga effekter för företag. Regelrådet bedömer att effekterna när det gäller ändringarna av pensionssparavdraget kan bli betydande för försäkringsföretag. Det är därför olyckligt att sådana effekter knappt har beskrivits alls i konsekvensutredningen.

Läs Regelrådets yttrande i sin helhet här.