Vad gör Regelrådet?

I dag publicerades rapporten ”Vad gör Regelrådet? Arbetsprocesser, roller och organisation för enklare regler” av Statskontoret, som fått i uppdrag att beskriva och utvärdera verksamheten vid Regelrådet. En ytterligare del av uppdraget har varit att utreda olika alternativ till hur Regelrådet kan organiseras i framtiden. Av rapporten framgår att Statskontorets övergripande bedömning är att Regelrådets granskning av regelförslag och konsekvensutredningar fungerar bra utifrån den inriktning som verksamheten har i dag. Men Statskontorets analys pekar även på ett antal förändringar som skulle kunna bidra till att förbättra konsekvensutredningarnas kvalitet. Bland annat anser Statskontoret att Regelrådets granskning skulle bli tydligare om den begränsas till att enbart avse konsekvensutredningar. Analysen visar också att granskningens fokus är för smalt och Statskontoret föreslår därför att den bör breddas till att omfatta fler slags kostnader för företag än de administrativa. Statskontoret anser också att Regelrådet bör utveckla sina yttranden genom att motivera sina ställningstaganden och bedömningar på ett utförligare sätt än idag.

Vad gör Regelrådet? Arbetsprocesser, roller och organisation för enklare regler (pdf)