Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08, Funktionskrav på elmätare

Regelrådet har yttrat sig över remissen om förslag till ändring i ellagen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Det föreslås att det införs sju funktionskrav som elmätare ska uppfylla. Det föreslås att alla elmätare utan spänningstransformator omfattas av funktionskraven. Elmätare med strömtransformator behöver inte uppfylla kravet om att kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans. Remissen innehåller också förslag på att elnätsföretagen ska genomföra funktionskraven på ett sätt som säkerställer att obehöriga inte får tillgång till uppgifter och styrfunktioner i elmätare samt förslag om att medge undantag från funktionskraven för anläggningar som har betydelse för rikets säkerhet

Här finns hela yttrandet samt förslaget