Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kreditriskhantering

Regelrådet har yttrat sig över förslag till Finansinspektionens föreskrifter om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Föreskrifterna innehåller regler om hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker. Där finns också bestämmelser om hur företagen ska utföra kreditprövningar. Dessa regler anges inte omfatta krediter som lämnas till konsumenter, med undantag för bostadskrediter. Slutligen finns regler om hur företag ska hantera krediter till en jävskrets.

Läs om förslaget och yttrandet i sin helhet här.