Yttrande över Läkemedelsverkets förslag om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

SONY DSCRemissen innehåller förslag till ändringar i förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Större förändringar anges främst gälla avgiften för ansökning om kliniska prövningar, införande av avgifter för icke-kommersiell verksamhet samt homeopatiska läkemedel. Sammanfattningsvis anges att förslaget medför en genomsnittlig avgiftsökning med 18 procent.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen överlag är tillräckligt tydlig. Det finns brister i vissa avseenden, såsom när det gäller beskrivningen av berörda företags antal och storlek och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning. Den information som ges om påverkan på administrativa kostnader, andra kostnader och verksamhet, konkurrensförhållanden och en rad andra aspekter är emellertid, trots brister i några fall, så tydlig att Regelrådet finner att konsekvensutredningen som helhet är tillräcklig. Läs hela yttrandet här.