Yttrande över förslag till ändringar i Föreskrifterna om försäkringsdistribution

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Motivering till Regelrådets ställningstagande

Konsekvensutredningen gör tydligt att förslagsställarens handlingsutrymme är begränsat och att förslaget antagligen kommer att medföra små effekter för de 700 fysiska och juridiska personer som innehar tillstånd för försäkringsdistribution och därmed påverkas av förslaget. Konsekvensutredningen har dock en del betydande brister, framför allt gällande informationen om de berörda företagens storlek samt möjliga konkurrenseffekter av förslaget.

Den sammantagna bedömningen väger på gränsen mot godtagbar, varför åtgärder med anledning av Regelrådets anmärkningar kan leda till en acceptabel konsekvensutredning. I nuvarande form uppfyller konsekvensutredningen dock inte gällande krav.

Det bakomliggande förslaget

Förslag