Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/02953/S1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

kostförmån