Ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer I2020/01411/TM, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende