Ändring i vägmärkesförordningen (2007:90) samt förordningen (2001:650) om vägtrafikdefinitioner

Ändring i vägmärkesförordningen (2007:90) samt förordningen (2001:650) om vägtrafikdefinitioner Rubricerade ärende, diarienummer N2011/4431/TE, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.