Ändringar i bestämmelser om straff och administrativa sanktioner vid fiske (Ds 2013:11)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företagen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.