Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161, Ds 2018:27

Rubricerade ärende, diarienummer S2018/03520/FS, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till författning varit synnerligen begränsat i förhållande till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161. I övrigt bedömer Regelrådet att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.