Arbetsmarknadsdepartementets förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Arbetsmarknadsdepartementets förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Rubricerade ärende, diarienummer A2011/2785/A, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.