Arbetsmiljöverkets förslag till ändring i föreskrifter (2009:2) om arbetsplatsens utformning

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.