Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/01016/FPM, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.