Begränsning av möjligheten för ett konkursbo att begära återgång av vissa rättshandlingar

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.