Bemyndigandet för Livsmedelsverket att meddela föreskrifter om kravsprecifikationer för befintliga geografiska spritbeteckningar

Rubricerade ärende, diarienummer N2016/07338/RS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.