Betänkandet Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.