Betänkandet Harmoniserat inkomstbegrepp – Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna (SOU 2012:47)

Förslaget innebär ett förändrat inkomstbegrepp enligt 25 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110) och medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Sådana effekter synes kunna uppkomma först vid följdändringar i annan lagstiftning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.