Betänkandet ”Ökad och säkrare cykling- en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv (SOU 2012:70)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.