Boverkets föreskrifter (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar med anledning av EU:s nya hissdirektiv

Rubricerade ärende, diarienummer 1191-3275/2014, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.