Boverkets förslag till allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd, vilket inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.