Boverkets förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader BED 6

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.