Boverkets förslag till ändrade föreskrifter om statsbidrag för upprustning av skollokaler m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 1313/2016, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Taggar:

statsbidrag