Boverkets förslag till revidering av reglerna om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2011:13 HIN

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.