Boverkets rapport 2014:20 – Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.