Boverkets rapport 2017:3 – Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen av linbaneanläggningar

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till ändring av förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.