Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Rubricerade ärende, ert diarienummer I2020/01324, har remitterats till Regelrådet.

 

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.