Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet och kompletterande promemoria från Utbildningsdepartementet

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag