Departementspromemorian Lagvalsregler på obligationsrättens område – Rom I- och Rom II- förordningarna (Ds 2013:21)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.