E-hälsomyndighetens rapport Reglering av personuppgiftsbehandling

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2018/04035/FS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.