Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. (Ds 2017:5)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2017/01869/RS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Ledamoten Claes Norberg har därvid anmält avvikande mening och förordat att Regelrådet borde ha yttrat sig i ärendet.