Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.