En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Närings-departementets verksamhetsområde (Ds 2017:28)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2017/04541/RS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.