En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2016/02376/S, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.