En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2017/03967/K, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

avtalssamverkan