En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Rubricerade ärende, diarienummer M2016/01735/KI, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 12 MB)