En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Rubricerade ärende, diarienummer M2016/01735/KI, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.