En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2015/5036/PUB, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.