En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2016/08612/L5, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

företagsbot