En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.